Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Twinstatic Audio, verder genoemd Twinstatic.

1) Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op overeenkomsten met Twinstatic.

2) Aanbiedingen, offertes, brochures zijn vrijblijvend en binden Twinstatic niet. Een schriftelijke aanbieding is geldig gedurende een termijn van 14 dagen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Twinstatic de opdracht van de klant bevestigt of uitvoert.

3) De overeengekomen prijzen tussen klant en Twinstatic zijn voor Twinstatic drie maanden bindend vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst. Na die periode is Twinstatic bevoegd de prijzen aan te passen conform de dan gehanteerde prijzen.

4) Levering geschiedt ter plaatse van de vestiging van Twinstatic. Levering geschiedt tot uiterlijk 14 dagen na de schriftelijke of telefonische kennisgeving door Twinstatic aan de koper dat het object ter beschikking staat. Wordt het object binnen genoemde termijn niet afgehaald, dan staat het Twinstatic vrij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Twinstatic schadevergoeding te vorderen.

5) Indien de koper met Twinstatic overeenkomt dat Twinstatic het object zal vervoeren dan wel door een derde zal laten vervoeren, komen de kosten en het risico van dit vervoer altijd voor rekening van de koper.

6) Het risico van waardevermindering of tenietgaan van door Twinstatic aan koper te leveren goederen is voor rekening van de koper vanaf het moment van levering of bezorging.

7) Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en geven slechts een indicatie van het werkelijke tijdstip van levering. Aan overschrijding van deze termijnen kan door de klant geen recht worden ontleend inzake schadevergoeding.

8) Vorderingen van Twinstatic op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar, wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Twinstatic omstandigheden ter kennis komen die Twinstatic goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

9) Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die gelegen zijn bij de leverancier of andere derden die door Twinstatic voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld dienen te worden, is Twinstatic gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens klant. Eventueel verrichte betalingen door de klant inzake de betreffende opdracht worden gerestitueerd.

10 Betaling geschiedt contant, tenzij betaling op termijn is overeengekomen. In het laatste geval dient, tenzij anders is overeengekomen, betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer, vermeld op de factuur.  Bovenstaande termijn of de anders afgesproken termijn zijn pertinent. Bij overschrijding is 1.5% vertragingsrente per maand verschuldigd, gerekend van de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling. 

11 Indien de klant na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan is Twinstatic bevoegd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de eventuele gerechtelijke kosten, ook als deze een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Twinstatic dient te maken ten behoeve van de vordering op de klant, met een minimum van 15% van de vordering.

12 Twinstatic blijft eigenaar van het geleverde of gerepareerde object, zolang de klant niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichting, inclusief de kosten die verkoper heeft moeten maken ten behoeve van de vordering op de klant (zie 10, 11).

13 Door Twinstatic geleverde objecten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, genoemd onder 12, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd  genoemde objecten van bepaling 12 te verpanden of hier enig recht op te vestigen.

14 Bij overschrijding van onder bepaling 10 genoemde betalingstermijn en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Twinstatic bevoegd de geleverde objecten  waarop het onder bepaling 12 genoemde eigendomsvoorbehoud rust, bij de klant of derden die het object voor de klant houden, terug te (doen) halen. Twinstatic is in onderhavig geval gerechtigd een schadevergoeding dan wel de gemaakte kosten op de klant te vorderen.

15 De klant dient het geleverde object onmiddellijk bij ontvangst op zijn deugdelijkheid te controleren. In geval van zichtbare gebreken, indien zij niet bij het aangaan van de overeenstemming zichtbaar waren, dienen de klachten onmiddellijk bij Twinstatic ter kennis te worden gebracht.  In geval van niet zichtbare gebreken, voorzover zij niet reeds bekend waren bij de klant bij het aangaan van de overeenstemming, dienen de klachten binnen twee werkdagen te worden gemeld vanaf het moment dat de klant het betreffende gebrek heeft ontdekt  of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

16 Aanspraak op herstel of vervanging bestaat uitsluitend bij inlevering van het defecte object, op vertoon van de bijbehorende koopbon en -indien aanwezig- een volledig door Twinstatic ingevuld garantiebewijs van de fabrikant.

17 De periode van de garantie wordt per overeenstemming overeengekomen. Indien een defect optreedt binnen de betreffende garantieperiode heeft klant recht op herstel van materiaal- of fabricagefout. Twinstatic kan ervoor kiezen het object te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het object niet mogelijk is. Twinstatic kan te allen tijde kiezen voor teruggave van de koopprijs in plaats van herstel of vervanging.

18 Indien en voorzover objecten met een fabrieksgarantie worden geleverd rust uitsluitend op de fabrikant de verplichting het object te herstellen c.q. te vervangen. In dit geval zal Twinstatic het object toezenden aan de fabrikant of importeur. Twinstatic draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de importeur of fabrikant voor herstel of vervanging zorgdraagt.

19 Ten aanzien van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals buizen, lampjes, recorderkoppen, laserkoppen enzovoorts bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging. Eveneens zijn van aanspraak op herstel of vervanging uitgesloten: overbelaste versterkers en/of luidsprekers en draadbreuk. Ook voor ieder defect, voortvloeiend uit onjuiste behandeling, gebrekkig onderhoud, blikseminslag, binnendringen van vloeistof, transportschade, vallen of stoten en dergelijke, geldt dat de klant geen aanspraak heeft op herstel of vervanging.

20 Indien de koper door een gebrek in geleverde nieuwe objecten schade lijdt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, derhalve niet in de privé-sfeer, is Twinstatic voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door medewerkers van Twinstatic. Indien de koper door een gebrek in geleverde gebruikte objecten schade lijdt, dan geldt bovendien dat Twinstatic niet aansprakelijk is voor letselschade respectievelijk schade in de privé-sfeer.

21 Op overeenkomsten tussen Twinstatic en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die behoren tot de competentie van de rechtbank zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank te Haarlem, tenzij Twinstatic zich met een andere rechtbank in verbinding stelt of instemt met het aanbrengen van een procedure bij een andere rechtbank door de wederpartij.

22 In geval van een overeenkomst tot reparatie gelden mutatis mutandis de hierboven opgenomen artikelen 1 tot en met 21, voorzover zij relevant zijn en er in het vervolg niet van wordt afgeweken.

23 Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden alle door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld.  Het risico van waardevermindering of tenietgaan van de ter reparatie afgegeven objecten blijft bij de opdrachtgever.

24 De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, onderzoekskosten, de kosten van gebruikte materialen, kosten gemaakt door derden, vermeerderd met eventuele vervoerskosten ten behoeve van het ophalen of bezorgen van de goederen. Prijzen zijn inclusief BTW.

25 Op verzoek van de opdrachtgever geeft de reparateur vooraf een prijsopgave en een opgave van de verwachte reparatieduur. De opgegeven prijs wordt uitsluitend bij benadering opgegeven. Indien achteraf blijkt dat de prijs van de reparatie meer dan 20% hoger zal zijn dan de bij benadering opgegeven prijs, wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het object voor die prijs wil laten repareren. In dat geval vindt reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Indien de klant niet akkoord gaat met de hogere prijs en afziet van reparatie, zullen hem onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Voorzover mogelijk en door de klant gewenst stelt Twinstatic tegen vergoeding aan de klant een vervangend object ter beschikking. Twinstatic heeft het recht hiervoor een waarborgsom te vragen aan de klant. Hiervoor zal een overeenkomst worden opgesteld.

26 Tenzij anders overeengekomen wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, indien dat in het betreffende geval gebruikelijk is, van ruilonderdelen.

27 Twinstatic houdt zich het recht voor, indien noodzakelijk, het in reparatie gegeven object zonder verdere mededeling door te sturen naar de importeur of fabrikant.

28 De klant is tot contante betaling verplicht op het moment van het ter beschikking stellen van het gerepareerde object aan de klant, tenzij anders overeengekomen.

29 Indien na twee schriftelijke mededelingen door Twinstatic, waarvan de laatste een aangetekend schrijven is, aan de klant is medegedeeld dat de reparatie gereed is en de opdrachtgever gedurende drie maanden heeft nagelaten het object op te halen, is Twinstatic bevoegd het object te verkopen en namens de klant te leveren. De verkoopprijs zal, na aftrek van het factuurbedrag van de reparatie en de verkoopkosten, aan de klant gerestitueerd worden, tenzij hij/zij daartoe geen verzoek doet.

30 Twinstatic is niet aansprakelijk voor de schade die bij reparatie aan het in reparatie gegeven object ontstaat, met uitzondering wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid door de reparateur. Artikel 20 is onverkort van toepassing.

U kunt hier de Leveringsvoorwaarden van Twinstatic Audio downloaden.